Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản dịch vụ
Chào mừng bạn đến với trang tin tức chia sẽ tổng hợp (DaCoCach.Com – Đã Có Cách). Vui lòng đọc Các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng hoặc gửi nội dung dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào để xuất bản trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng, hoặc bằng cách gửi nội dung để công bố trên (Dacocach.Com), bạn đồng ý tuân theo, và rằng bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý (bao gồm cả việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi) bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào. Trừ khi được quy định rõ ràng, bất kỳ tính năng mới hoặc chức năng nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, video và các dự án có liên quan) tăng cường hoặc nâng cao trang web của chúng tôi sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

1. CHÚNG TÔI CÓ THỂ NGỪNG HOẶC ĐÌNH CHỈ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CHẤM DỨT SỬ DỤNG

Thông tin mới về điều khoản địch vụ

Hình ảnh của trang điều khoản định vụ của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc hủy bỏ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng (Dacocach) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba đối với bất kỳ sự sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì và thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo Thời báo Kinh doanh Quốc tế, theo quyết định của riêng mình, tin rằng chúng tôi có lợi cho công ty chúng tôi và của chúng tôi người dùng như một toàn thể.

2. CHÚNG TÔI CÓ TẤT CẢ CÁC QUYỀN TRONG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI

(a) Trang web của chúng tôi (bao gồm tất cả các văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, nội dung video và âm thanh có trong trang web của chúng tôi) được bảo vệ bởi bản quyền như một tác phẩm tập thể hoặc biên soạn theo luật bản quyền của Việt Nam và các nước khác và chúng tôi quyền của người cấp phép và người được cấp phép của chúng tôi theo các thoả thuận, sự hiểu biết và sắp xếp áp dụng) có tất cả các quyền trong đó. Tất cả các bài báo cá nhân, blog, video, nội dung và các yếu tố khác bao gồm trang web của chúng tôi cũng là các tác phẩm có bản quyền và chúng tôi (tùy thuộc vào quyền của người cấp phép và người cấp phép của chúng tôi theo các thỏa thuận, sự hiểu biết và sắp xếp) có tất cả các quyền trong đó. Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền bổ sung hoặc các hạn chế có trên trang của chúng tôi.

(b) Bằng cách đăng hoặc gửi nội dung lên trang web của chúng tôi (bất kể biểu mẫu hoặc phương tiện liên quan đến nội dung đó, dù là văn bản, video, hình ảnh, âm thanh hay cách khác), bạn đang cho chúng tôi, các chi nhánh, đại lý và bên thứ ba nhà thầu bên thứ ba có quyền trưng bày hoặc xuất bản nội dung đó trên trang web của chúng tôi và các ấn phẩm liên quan của nó (theo mẫu đơn hoặc dưới hình thức tác phẩm phái sinh hoặc chuyển thể) để lưu trữ nội dung đó và phân phối nội dung đó và sử dụng nội dung đó khuyến mại và tiếp thị. Không có giới hạn chung về các điều đã nói ở trên, liên quan đến bất kỳ video nào do chúng tôi gửi cho bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng (trừ khi bạn và chúng tôi có thoả thuận khác) chúng tôi có thể hoặc có thể cho phép người dùng chỉ dựa trên chức năng cung cấp và kích hoạt bởi trang web của chúng tôi, biên dịch, chỉnh sửa lại,

(c) Bạn phải tự chịu trách nhiệm về các đề xuất của chính bạn và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng. Liên quan đến mỗi lần gửi của bạn, bạn khẳng định, đại diện và / hoặc đảm bảo rằng: (I) bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền sử dụng cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại , bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác trong và đối với bất kỳ và tất cả các đệ trình như vậy để cho phép đưa và sử dụng các bản đệ trình đó theo cách thức chúng tôi và các Điều khoản và Điều kiện này dự tính; và (II) bạn có sự đồng ý bằng văn bản, giải phóng, và / hoặc sự cho phép của mỗi người và mỗi cá nhân có thể nhận dạng trong các lần gửi đó để sử dụng tên hoặc hình ảnh của mỗi cá nhân nhận dạng cá nhân để cho phép bao gồm và sử dụng các bản đệ trình đó theo cách thức chúng tôi và Điều khoản và Điều kiện này dự tính.

3. BẠN CÓ QUYỀN NẾU BẠN TIN RẰNG BẢN QUYỀN CỦA BẠN ĐANG BỊ XÂM PHẠM

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của nó và tin rằng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, hãy nhấp vào trang bảo mật này để xem lại.

4. VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI BỊ HẠN CHẾ

(a) Trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản, nhập vào cơ sở dữ liệu, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, truyền tải hoặc bằng bất cứ cách nào khai thác bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, trừ khi được cho phép theo câu cuối cùng của Mục 4 (a) này và ngoại trừ bạn có thể tạo một bản in được giới hạn trong các bài báo chỉ mang tính cá nhân mà thôi. Bạn không được phép phân phối bất kỳ phần nào của trang này hoặc bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một mạng nội bộ, không giới hạn các thông tin được nêu ở trên, hoặc bán hoặc chào bán nó. Ngoài ra, các tệp này có thể không được sử dụng để xây dựng bất kỳ loại cơ sở dữ liệu. Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác trong việc sử dụng hợp lý các tài liệu trên trang web của chúng tôi, cũng như những tài liệu trích dẫn từ các nguồn khác theo thời gian của chúng tôi để hỗ trợ các bình luận và văn bản khác nhau. do đó, bạn có thể thỉnh thoảng trích dẫn và sử dụng tài liệu được đưa ra trên trang web này phù hợp với các nguyên tắc “sử dụng hợp pháp”.

(b) Chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn của trang web khi chúng được xem trong một thiết lập được tạo ra bởi bên thứ ba bao gồm quảng cáo hoặc các tài liệu khác mà chúng tôi không cho phép hiển thị với nội dung trang web của chúng tôi. Không bạn và bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không sử dụng các nội dung của trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm các quyền của chúng tôi, bao gồm bản quyền hoặc không được chúng tôi ủy quyền.

5. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG TRANG LIÊN KẾT:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc nội dung của các dịch vụ khác có thể được liên kết với trang của chúng tôi. Vì chúng tôi không kiểm soát các dịch vụ này nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ bên ngoài có sẵn và rằng chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tính chính xác, chất lượng, quảng cáo, các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các dịch vụ đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, có trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các dịch vụ như vậy.