Press ESC to close

Framework

Framework là một nền tảng cụ thể hoặc khái niệm code thông thường với chức năng khác nhau được các nhà phát triển chọn lọc từng loại để kết hợp lại để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Framework có một giao diện chương trình ứng dụng (API) được xác định rõ là có thể sử dụng lại được ở bất kỳ đâu trong phần mềm đang được phát triển.